Lista aktualności Lista aktualności

Drzewko za surowce wtórne

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej akcji!

Regulamin Akcji „Drzewko za surowce wtórne”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Współorganizatorem  akcji jest:

Nadleśnictwo Sławno, ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno.

Pozostali współorganizatorzy akcji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie, ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo,

Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo.

2. Akcja odbędzie się w dniu 16.05.2023 roku  (wtorek) w następującej lokalizacji:
Darłowo, ul. Chopina 61 (PSZOK) w godzinach 12:00-16:00 lub do wyczerpania zapasów,
o których mowa w pkt. IV, pkt. 4.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów oraz podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpadach będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie, ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo, będąca posiadaczem odpadów.

II. CEL AKCJI

1. Podczas akcji zbierane będą duże, średnie i małe elektrośmieci (wszystkie urządzenia, które były zasilane energią elektryczną z sieci bądź bateriami), baterie, żarówki oraz zużyte tonery.
Duże i średnie elektrośmieci (powyżej długości 20 cm) to np.: lodówka, pralka, suszarka, mikrofalówka, telewizor, blender, toster, mikser, laptop, suszarka do włosów, żelazko, radio, wiertarka, wentylator, drukarka, fax, lampka stojąca.

Małe elektrośmieci (o maksymalnej długości 20 cm) to: małogabarytowy sprzęt informatyczny
i telekomunikacyjny np. telefon, słuchawki, głośnik bezprzewodowy, zabawka elektryczna, ładowarka, prostownica do włosów, przedłużacz, młynek elektroniczny, czujnik dymu, termostat, myszka do komputera, tablet, aparat fotograficzny, pilot, zegarek itp.

2. Dodatkowo podczas akcji zbierana będzie makulatura.

3. Celem Akcji jest zebranie surowców wtórnych w zamian za sadzonki roślin i przekazanie ich podmiotom uprawnionym do ich przetworzenia, transportu, itp. a ponadto umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja.

4. Organizatorzy zastosują wszelkie środki niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia Akcji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, będącymi Mieszkańcami Miasta Darłowo, które w dniu zbiórki  zgłoszą się z surowcami wtórnymi (wymienionymi w pkt. IV, podp. 1) w miejsce odbywania się Akcji.

2. W akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, będące Mieszkańcami Miasta Darłowo mające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W akcji nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów,
którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z akcją ani członkowie ich rodzin.
Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.

5. Biorąc udział w akcji uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w postaci redakcyjnej fotorelacji oraz  wideo  relacji  umieszczanej  na  łamach  prasy,  stacji  radiowych
i telewizyjnych, stronach internetowych.

6. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza zapoznanie się z postanowieniami regulaminu oraz ich akceptację, a także zgodę na przetwarzanie wizerunku.

7. Uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu
i stosowania się do komunikatów Organizatora oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

IV. RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW

1. Podczas akcji, zbierane będą elektrośmieci, baterie, żarówki, zużyte tonery oraz makulatura.

2. Za przekazanie:

- jednego dużego lub średniego elektrośmiecia – jednemu uczestnikowi akcji przysługują dwie sadzonki.
- jednego małego elektrośmiecia - jednemu uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka.

- 20 sztuk baterii – jednemu uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka.

- 10 ładowarek lub żarówek – jednemu uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka.

- 5 tonerów – jednemu uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka.

3. Za przekazanie:

- minimum 10 kg makulatury – jednemu uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka.

- minimum 30 kg makulatury – jednemu uczestnikowi akcji przysługują dwie sadzonki.

- minimum 50 kg makulatury - jednemu uczestnikowi akcji przysługują trzy sadzonki.

4. Liczba sadzonek roślin jest ograniczona i wynosi 250 sztuk. Sadzonki drzew i krzewów

z gatunków: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, czereśnia, berberys.

5. W przypadku gdy Organizator wyda wszystkie sadzonki będzie można oddać elektrośmieci lub makulaturę, ale bez prawa żądania sadzonki.

6. Nie ma możliwości zamiany sadzonki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.

7. Biorąc udział w akcji uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Akcji określone w Regulaminie.

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Sławno, MPGK w Darłowie oraz Urzędu Miejskiego w Darłowie.

9. Współorganizator (Nadleśnictwo Sławno) oświadcza, że wartość sadzonek nie przekracza kwoty wolnej pod podatku.

V. ORGANIZACJA PRZESTRZENI

1. Stanowisko  oddawania  odpadów:  Uczestnik  podchodzi  do  stanowiska,  oddaje  obsłudze  przyniesione surowce wtórne, które  zostają  policzone.  Obsługa  zapisuje  liczbę  oddanych      odpadów, przypisuje liczbę  należnych  sadzonek i kieruje uczestnika do stanowiska odbioru roślin.
2.  Stanowisko   odbioru  roślin:  Uczestnik  podchodzi  do  stanowiska  i  otrzymuje  sadzonki zgodnie  z ilością oddanych odpadów. Uczestnicy proszeni są o zastosowanie się do informacji i poleceń pracowników i obsługi.

VI OCHRONA DANYCH

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych.

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15,
76-100 Sławno będąc organizatorem wydarzenia pod  nazwą „Drzewko  za  surowce  wtórne” (dalej jako: „Wydarzenie”)

2. Inspektor Ochrony Danych.

W Nadleśnictwie Sławno został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym można skontaktować  się  drogą  elektroniczną – na adres e-mail: iod@comp-net.pl lub listownie - na adres: Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno.

3. Źródło pozyskania danych osobowych.

Państwa    dane   osobowe   pozyskujemy   bezpośrednio   od   Państwa,   gdy   uczestniczycie
w Wydarzeniu.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Organizator w celu promocji wydarzenia oraz w celu pokazania transparentności swojego działania  będzie wykonywał zdjęcia  oraz nagrania filmowe, które będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych Organizatora.

5. Cele i postawy przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia, a także wykorzystywał wizerunki osób podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda)

6. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

7. Odbiorcy danych osobowych.

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

- podmiotom   świadczącym  na   rzecz   Administratora   obsługę   techniczna,   informatyczną
i administracyjną, w tym w szczególności:  usługi  IT,  analityczne,  serwisowe,  archiwizacji
i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, i prawne,

- podmiotom   upoważnionym   na   podstawie   przepisów   prawa,   w   tym  sądom,  organom  administracji   publicznej,    organom    ścigania   w   związku   z   prowadzonymi  przez   nie   postępowaniami,

- współorganizatorom Akcji „Drzewko za surowce wtórne” tj. Urząd Miasta Darłowo oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

8. Transfer danych poza EOG.

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Okres przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

11. Pouczenie o przysługujących prawach.

Przysługuje Państwu prawo żądania:

- prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie  powyżej  wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się  na  adres  kontaktowy:   iod@comp-net.pl   albo   pisemnie  na  nasz  adres:  Nadleśnictwo Sławno,
ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno. Przysługuje Państwu prawo do  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.