Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23 927,27 ha w tym powierzchnia leśna 22 699,49 ha. Lesistość terenu w granicach administracyjnych nadleśnictwa wynosi 28,7 %.

 

Nadleśnictwo Sławno prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sławno na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23930,11 ha w tym powierzchnia leśna 22749,21 ha. W stanie posiadania Nadleśnictwa lasy zajmują 95,07 % powierzchni, zaś grunty niezaliczone do lasów – 4,93%. W powierzchni lasów grunty zalesione stanowią 91,37%, grunty niezalesione – 1,40%, grunty związane z gospodarką leśną – 2,30%.

Lesistość terenu w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Sławno wynosi 29,8%.

Grupa użytków gruntowych

Powierzchnia wg opisów taksacyjnych - ha

STARY KRAKÓW

NOWY KRAKÓW

ŻUKOWO

NADLEŚNICTWO

1

2

3

4

5

Grunty leśne zalesione

8142,54

4523,97

9198,41

21864,92

Grunty leśne niezalesione

85,92

40,02

209,70

335,64

Grunty związane z gospodarką leśną

216,00

128,59

204,06

548,65

Lasy razem

8444,46

4692,58

9612,17

22749,21

Grunty nieleśne

360,61

192,87

627,42

1180,90

Ogółem

8805,07

4885,45

10239,59

23930,11

Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa wg grup użytków gruntowych z opisów taksacyjnych

 

W drzewostanach Nadleśnictwa Sławno jako gatunki panujące występuje 20 gatunków drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 51,44% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: buk – 15,95%, świerk – 10,26%, brzoza – 8,51%, dęby – 6,60% i olsza – 4,99%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach.

Udział  poszczególnych  gatunków  jest  różny  w zależności  od  obrębu.  Drzewostany

z panującą sosną zajmują największą powietrznię we wszystkich obrębach, choć ich udział jest zróżnicowany w zależności od obrębu. W obrębie Żukowo udział drzewostanów z panującą sosną wynosi 71,40%, w obrębie Stary Kraków 40,79%, w obrębie Nowy Kraków 30,00%.

W obrębie Stary Kraków następne pod względem udziału są: drzewostany bukowe – 17,29%, świerkowe – 12,78% i brzozowe – 11,35%. W obrębie Nowy Kraków są to drzewo-stany: bukowe – 29,93%, świerkowe – 15,66% i brzozowe – 11,57%. W obrębie Żukowo są to drzewostany: bukowe – 7,88%, świerkowe – 5,36% i olszowe – 5,02%.

 

 

 

 

 

W porównaniu z ubiegłym okresem gospodarczym zwiększyła się powierzchnia głównie drzewostanów dębowych i bukowych, a zmalała głównie drzewostanów świerkowych, sosnowych, brzozowych i olszowych.  W  sumie  powierzchnia  gruntów  zalesionych  zmalała

o 754,07 ha, to jest o 3,33% w stosunku do okresu początkowego poprzedniego planu urządzenia lasu.

 

 

 

Udział powierzchniowy gatunków panujących na gruntach zalesionych Nadleśnictwa –                     stan na 1.01.2019 r.