Wydawca treści Wydawca treści

natura2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy:

  • Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – wcześniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków) – określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;
  • Dyrektywa   Siedliskowa   (Dyrektywa   Rady  92/43/EWG   z   dnia  21  maja  1992 r.

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie wrażliwych przyrodniczo.

Według stanu na 01.01.2019 r. w zasięgu terytorialnym lub bezpośrednim sąsiedztwie Nadleśnictwa Sławno występują następujące obszary Natura 2000:

  • obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO):
  • PLB990002 „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami Nadleśnictwa)
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) – specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):
  • PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy”,
  • PLH320003 „Dolina Grabowej”,
  • PLH320008 „Janiewickie Bagno”,
  • PLH320016 „Słowińskie Błoto”
  • PLH320059 „Jezioro Kopań”.

 

Nadleśnictwo Sławno na tle obszarów Natura 2000

PLH220038 „Dolina  Wieprzy i Studnicy

Obszar obejmuje część dolin rzek Wieprzy i Studnicy, od źródeł koło Wałdowa

i Miastka, aż po miejscowość Staniewice koło Sławna, wraz z dużymi fragmentami zlewni tych rzek, w tym terenami źródliskowymi. Rzeki te mają naturalny charakter, w niewielkim tylko stopniu zostały przekształcone przez człowieka. Wzniesienia morenowe w otoczeniu dolin dochodzą do ponad 200 m n.p.m. Przełomowe odcinki tych rzek mają podgórski charakter. Szczególnie głęboko wcięta jest rynna rzeki Wieprzy (od źródeł do Bożanki). W zlewni Wieprzy zachowały się duże połacie mokradeł, oraz torfowiska wysokie i bory bagienne (teren rezerwatu   Torfowisko  Potoczek).  W  dolinach  rzek  występują  starorzecza,  mezotroficzne

i dystroficzne jeziora, niektóre otoczone torfowiskami mechowiskowymi i podmokłymi oraz świeżymi łąkami. Występuje tu także jezioro lobeliowe (Jez. Byczyńskie). Na terenach bezodpływowych, liczne są małe mszary i oczka dystroficzne. Cały obszar charakteryzuje się dużą lesistością. Strome zbocza (Pradolina Pomorska) i liczne wąwozy są porośnięte grądami oraz kwaśnymi i żyznymi buczynami, a w obszarach źródliskowych występują olsy źródliskowe i podgórskie łęgi.

Powierzchnia całkowita SOO wynosi 14349,03 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Sławno PLH220038 zajmuje powierzchnię 4780,15 ha (33,3%) obszaru.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 1927,90 ha.

 

 

PLH320003 „DOLINA GRABOWEJ”

Obszar Dolina Grabowej obejmuje teren od  źródlisk rzeki aż po pradolinę i jej południowy skraj w okolicy Sulechówka. Obszar źródliskowy położony jest w dobrze zachowanej, półnaturalnej mozaice torfowisk, wilgotnych i świeżych łąk, jezior i oczek śródpolnych oraz lasów (z dużym udziałem grądów i buczyn); dalej rzeka płynie doliną przez krajobraz morenowy o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Na zboczach doliny i w jej sąsiedztwie płaty buczyn (z udziałem starodrzewi), przy  rzece bardzo  dobrze wykształcone płaty  grądów

i wilgotnych łąk. Dobrze zachowana jest boczna dolina Wielenki, również porośnięta buczynami i grądami, głęboko wcięta w niemal "górski" krajobraz. W obszarze występują  intensywne zjawiska źródliskowe – doskonale wykształcone, bardzo liczne są źródła niewapienne, torfowiska źródliskowe i mechowiskowe, łąki z licznymi populacjami storczyków,   wykształcone  na   wysiękach    wód   źródliskowych;   na   krawędzi   pradoliny,

w północnej części obszaru, występują również źródliska z trawertynami. Rzeka, zachowana w stanie zbliżonym do naturalnego, ma charakter pstrągowy. Powierzchnia obszaru wynosi 8255,34 ha.

W zasięgu Nadleśnictwa obszar zajmuje 488,53 ha, czyli 5,9% ogólnej powierzchni SOO. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 200,90 ha.

 

PLH320008 „JANIEWICKIE BAGNO”

Obszar obejmuje torfowisko kopułowe typu bałtyckiego, unikatowo położone na styku dwóch głęboko wciętych dolin rzek Reknicy i  Grabowej  (kopuła   tworzy lokalny wododział),

w strefie kontaktu moreny dennej i sandru. Złoże torfowe w obrębie kopuły o zróżnicowanej geologii, zachowane jest niemal w całości, choć rozcina go kanał odwadniający; otoczone jest pokładami torfu niskiego. Na wierzchowinie kopuły, znajdują się fragmenty otwartego torfowiska w stadium zastoju wzrostu, na jej zboczach zróżnicowane postaci boru bagiennego i brzeziny bagiennej; strefa okrajka jest sztucznie odwadniana. Na torfowisku występuje liczna populacja maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Jest to obecnie najbardziej na zachód wysunięte niżowe stanowisko gatunku w kraju, poza granicą zwartego zasięgu.

Zbocza i częściowo dno doliny Reknicy i Grabowej porośnięte są przez lasy.

Obszar (wg SDF stan na II 2017r.) ma powierzchnię 162,20 ha i leży na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Pokrywa się w całości z rezerwatem „Janiewickie Bagno”. Powierzchnia ewidencyjna na dzień 1.01.2019 r. wynosi 162,28 ha.

 

PLH320016 „SŁOWIŃSKIE BŁOTO”

Torfowisko   kopułowe  typu   bałtyckiego  położone   na   wododziale  rzek  Grabowej

i Wieprzy, w płytkim obniżeniu moreny dennej, zbudowanej z ciężkich glin zwałowych. Specyficzna geneza i historia rozwoju złoża, związana z bezpośrednim zabagnieniem podłoża mineralnego. W niewielkiej części wyeksploatowane lecz regenerujące. Czynny stary rów opaskowy oraz 2 ok 40 letnie rowy rozcinające kopułę. Na wierzchowinie pozostałości kompleksu zespołu przygiełki białej i mszaru kępowego oraz młode postaci boru bagiennego.

 

 

Złoże zachowane w około 90%, o klasycznym układzie warstw i kształcie kopuły, względnie dobrze uwodnione (rowy rozcinające kopułę funkcjonują dopiero około 35 lat, rów opaskowy starszy). Wierzchowina torfowiska w  większości w stadium  zastoju  wzrostu,  zbocza  kopuły

z typową zonacją boru bagiennego; w obu zespołach pierwsze pokolenie drzew. W otoczeniu torfowiska na mineralnym podłożu dominują lasy liściaste, głównie bukowo-dębowe i bukowe. Rosną tam chronione rośliny: co najmniej 11 gatunków torfowców, rosiczka okrągłolistna, wełnianeczka darniowa, malina moroszka, modrzewica zwyczajna, bagno zwyczajne i widłak jałowcowaty.

Obszar (wg SDF stan na II 2017 r.) ma powierzchnię 192,61 ha i leży na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Pokrywa się w całości z rezerwatem „Słowińskie Błota”. Powierzchnia ewidencyjna na dzień 1.01.2019 r. wynosi 192,69 ha.

 

PLH320059 „JEZIORO KOPAŃ”

Obszar    o    powierzchni    ogólnej    1166,48 ha.    Obejmuje     tereny    przymorskie,

z eutroficznym jeziorem Kopań, oddzielonym od morza piaszczystą, miejscami bardzo wąską mierzeją. Jezior Kopań jest typowym przykładem jeziora przymorskiego (siedlisko 1150). Wartość przyrodniczą stanowią również dobrze wykształcone i zachowane nadmorskie wydmy białe oraz lasy nadmorskie, z dominacją lasu brzozowo-dębowego (Betulo-Quercetum).

Powierzchnia całego obszaru wynosi 1166,48 ha i w całości leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 126,85 ha.