Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sławno występują 3 rezerwaty przyrody.

 

„JANIEWICKIE BAGNO”

Rezerwat położony jest w powiecie sławieńskim, gminie Sławno, w obrębie leśnym Żukowo, w leśnictwie Janiewice. Powierzchnia omawianego rezerwatu wynosi 162,28 ha.

Udział w powierzchni ogólnej rezerwatu poszczególnych kategorii użytkowania przedstawia się następująco:

  • grunty leśne zalesione i niezalesione - 130,70 ha,
  • grunty związane z gospodarką leśną - 2,17 ha,
  • grunty nieleśne - 29,41 ha.

Według Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Janiewickie Bagno” rezerwat ten kwalifikuje się do:

I. Rodzaj rezerwatu: – torfowiskowy (T)

II. Typ i podtyp:

  • ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

typ: – Biocenotyczny i fitocenotyczny (PBf);

podtyp: – biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp).

  • ze względu na główny typ ekosystemu

typ: – różnych ekosystemów (EE);

podtyp: – lasów i torfowisk (lt)

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru bagiennego na torfowisku przejściowym ze stanowiskiem reliktowej maliny moroszki Rubus chamaemorus oraz innych typowych roślin boru bagiennego.

Zasadniczymi przedmiotami ochrony w rezerwacie są: torfowiska wysokie typu bałtyckiego, ekosystemy mszarów torfowcowych, wraz ze związaną z nimi florą roślin zarodnikowych i naczyniowych, ekosystem boru bagiennego.

 

 

 

Rezerwat powstał w celu zachowania stanowiska reliktu glacjalnego – subarktycznej maliny moroszki (Rubus chamaemorus) i jest dla polskiej florystyki jednym z cenniejszych obiektów.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Nr 33/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Janiewickie Bagno” wraz ze zmieniającym je Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2017 r.

 

„SŁAWIEŃSKIE DĘBY”

Rezerwat położony jest w powiecie sławieńskim, gminie Sławno, w obrębie leśnym Stary Kraków, leśnictwie Warginia, w oddziale 336. Zajmuje on powierzchnię 34,31 ha, w tym na grunty leśne przypada 33,94 ha, reszta to grunty związane z gospodarką leśną – 0,37 ha (drogi).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych biocenoz żyznych lasów liściastych,   zachowanie   fragmentów   grądu   pomorskiego   i   żyznej  buczyny  pomorskiej

o charakterze naturalnym, z pomnikowymi okazami dębu szypułkowego, grabu zwyczajnego, wiązu szypułkowego i buka zwyczajnego.

W runie można spotkać szereg roślin objętych ochroną miedzy innymi: storczyki, wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko.

W planie ochrony rezerwatu na lata: 01.01.1998 – 31.12.2017 r. wyróżniono 4 zespoły roślinne:

  • Stellario – Carpinetum (grąd gwiazdnicowy)
  • Ficario – Ulmetum campestris (łęg wiązowo – jesionowy)
  • Circaeo – Alnetum (łęg jesionowo – olszowy)
  • Ribo nigri – Alnetum (ols porzeczkowy)

oraz zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea i zbiorowiska otulinowe z klasy Rhamno – Prunetea (zarośla tarninowe).

Według wyżej wymienionych autorów w rezerwacie „Sławieńskie Dęby‘’ stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin naczyniowych (53 rodziny), 58 gatunków porostów, 30 taksonów grzybów oraz 22 gatunki mchów.

 

 

 

 

 

Według Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Sławieńskie Dęby” rezerwat zaliczono do:

I. Rodzaj rezerwatu – leśny (L);

II. Typ i podtyp rezerwatu:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ: fitocenotyczny (PFf);

- podtyp: zbiorowisk leśnych (zl).

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ: leśny i borowy (EL);

- podtyp: lasów nizinnych (lni).

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 13/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Sławieńskie Dęby”.

 

„SŁOWIŃSKIE BŁOTA”

„Słowińskie Błota” położone są w powiecie sławieńskim, gminie Darłowo, w obrębie leśnym Nowy Kraków, leśnictwie Słowino. Rezerwat w 2005 roku uznany był na powierzchni 192,55 ha. Po wydaniu nowego Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 r. powierzchnia uległa zmianie na 193,07 ha. Po zmianie powierzchni działek ewidencyjnych, powierzchnia rezerwatu na dzień 1.01.2019 r. na gruntach Nadleśnictwa wynosi 192,69 ha. Pozostała część rezerwatu leży poza granicami Nadleśnictwa tj. 0,31 ha (stanowiąca odcinek rzeki Dąbrowa (Dobrawa), który jest w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Łącznie, więc powierzchnia rezerwatu wynosi 193,00 ha.

Udział w powierzchni ogólnej rezerwatu poszczególnych kategorii użytkowania przedstawia się następująco:

● grunty zalesione i niezalesione - 112,77 ha,

● grunty związane z gospodarką leśną - 3,28 ha,

● grunty nieleśne - 76,64 ha.

Nadrzędnym celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z  charakterystyczną  florą  i  fauną,  typową  dla  oligotroficznych

i     kwaśnych      siedlisk      wysokotorfowiskowych,     utrzymanie      fitocenoz     mszarnych

o właściwościach torfotwórczych oraz borów bagiennych.

 

 

 

Według Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody „Słowińskie Błota”, rezerwat zaliczono do:

I. Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy (T)

II. Typ i podtyp rezerwatu:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ: florystyczny (PFl);

- podtyp: roślin zielnych i krzewinek (rzk).

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ: torfowiskowy (bagienny) (ET);

- podtyp: torfowisk wysokich (tw).

Dla rezerwatu określono plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Nr 24/2009 Regionalnego   Dyrektora   Ochrony   Środowiska  w  Szczecinie  z  dnia  30  kwietnia  2009 r.

W   sprawie  ustanowienia  planu  ochrony  dla  rezerwatu  przyrody  „Słowińskie Błota”  wraz

z późniejszymi zmianami.