Wydawca treści Wydawca treści

uytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

            Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Sławno uznano 6 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 37,61 ha. Podstawą prawną utworzenia tej formy ochrony były:

•          Uchwała Nr XXXV/433/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 103 poz. 2703)

•          Uchwała Nr V/56/2003 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003r, Nr 41, poz. 664)