Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Wykaz ostoi różnorodności biologicznych w Nadleśnictwie Sławno.

Lp. Kod ostoi Nazwa kategorii Powierzchnia ha
1 A strefy ochrony całorocznej ptaków 45,59
2 B drzewostany na siedliskach bagiennych Bb, BMb, LMb) 266,82
3 D d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 13,78
4 E d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przy braku dróg dojazdowych 109,68
5 G grupowe pomniki przyrody 1,1
6 N d-stany o cechach zbliżonych do naturalnych (np. d-stany przeszłorębne w stanie A lub B wg inwentaryzacji przyrodniczej, d-stany zachowawcze) 36,69
7 P parki podworskie, zwłaszcza te o charakterze leśnym  
8 R rezerwaty przyrody 266,43
9 T d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (zbocza, wąwozy, tereny podtopione i zalewowe) 232,53
10 W d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych (przy bagnach, jeziorach, rzekach, torfowiskach, innych zbiornikach wodnych) 90,48
11 Z d-stany na źródliskach i strefach wysięków 31,43
Suma końcowa 1094,53