Wydawca treści Wydawca treści

historia

Zasięg Nadleśnictwa Sławno zbliżony do obecnego określony został Zarządzeniem Nr 58 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 10.11.1978 r. W skład Nadleśnictwa Sławno weszły byłe Nadleśnictwa: Stary Kraków, Nowy Kraków i Żukowo, przemianowane na obręby o tych samych nazwach.

 

Obręb Stary Kraków

Nadleśnictwo Stary Kraków utworzono w 1945 r. W skład Nadleśnictwa weszły dawne lasy państwowe, lasy byłych majątków prywatnych oraz lasy chłopskie. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosiła wówczas 6035 ha. W roku 1947 przejęto 1110 ha lasów samo-rządowych miasta Sławno.

Przed II wojną światową obszar lasów państwowych podzielony był na 6 leśnictw: Radosław, Krakowiany, Emilianowo, Stary Jarosław, Chudaczewko, Masłowice.

Gospodarkę leśną obrębu Stary Kraków w tym okresie należy rozpatrywać w odniesieniu do dawnych własności. Jednolitą pod względem zagospodarowania i podobną pod względem składu drzewostanów i siedlisk stanowiły dawne lasy państwowe oraz lasy samorządowe miasta Sławno. Istniejący podział powierzchniowy wprowadzony został przed 100 laty.

Z zachowanych materiałów oraz obserwacji terenowych można wnosić, że cięcia zrębowe prowadzono na większych obszarach  niż obecnie. Na  siedliskach  obecnego boru  mieszanego

i lasu mieszanego stosowano zręby zupełne, wielkości niekiedy całych oddziałów. Odnowień dokonywano z reguły sztucznie, wprowadzając w składy upraw głównie sosnę i świerka.

Na siedliskach żyźniejszych użytkowanie rębne prowadzono przeważnie rębnią częściową, często w paru oddziałach jednocześnie. W drzewostanach tych stosowano odnowienie naturalne. Na wymienionym obszarze występują obecnie drzewostany wielogatunkowe, cechujące się dużą dynamiką wzrostu oraz dobrą jakością techniczną.

Pozostały obszar Nadleśnictwa różnił się zdecydowanie od wcześniej omawianego. Część terenów leżąca w  pasie  nadmorskim  należała  do  Państwowego  Zarządu  Wybrzeża,  lasy te

w większości miały charakter ochronny. Były to prawie wyłącznie lite sośniny na siedliskach boru suchego i boru świeżego charakteryzujące się niską jakością. Również odrębny charakter miały lasy dawnej drobnej własności (l-ctwo Wrześnica), złożone z małych działek tworzących drzewostany z oznakami zaniedbania i nieprawidłowej gospodarki leśnej.

 

Obręb Nowy Kraków

Nadleśnictwo Nowy Kraków powstało w 1945 r. Powierzchnia ówczesnego Nadleśnictwa wynosiła 6076,10 ha, z czego dawne lasy państwowe stanowiły 5467,26 ha. Pozostałe grunty stanowiły własność prywatną.

 

 

 

 

Sposoby zagospodarowania w lasach N-ctwa Nowy Kraków były bardzo podobne jak w N-ctwie Stary Kraków. Tu również poziom zagospodarowania lasów był różny, zależny od indywidualnego nastawienia właścicieli majątków. Także rodzaje rębni i sposoby odnowienia lasu nie odbiegały od wcześniej omawianych w obrębie Stary Kraków.

 

Obręb Żukowo

Nadleśnictwo Żukowo utworzone zostało w sierpniu 1945 r. na takich samych zasadach jak omówione wcześniej obręby Stary Kraków i Nowy Kraków. W skład Nadleśnictwa weszły głównie lasy wielkich majątków ziemskich i w niewielkim procencie drobne lasy chłopskie.

Na podstawie zachowanych materiałów, znajdujących się w Nadleśnictwie, a dotyczących gospodarki w okresie przed 1945 rokiem można stwierdzić, że najbardziej zintegrowaną część stanowiły drzewostany w leśnictwach: Łętowo, Janiewice, Żukowo i częściowo Kwasowo ( na północ od wsi Gwiazdowo). W drzewostanach tych od roku 1875 prowadzono gospodarkę planową. W użytkowaniu rębnym stosowano duże zręby zupełne o powierzchni do 20 ha, oparte na sztucznym podziale powierzchniowym. Odnowienia prowadzono głównie sosną. Materiał sadzeniowy, wysokiej jakości, sprowadzono z lasów kujańskich w powiecie złotowskim. Dzięki temu w latach 1875-1945 powstało ponad 3000 ha drzewostanów sosnowych o bardzo dobrych cechach hodowlanych i technicznych. Na pozostałych obszarach gospodarka leśna prowadzona była na znacznie niższym poziomie. Stąd większość zgrupowanych tu drzewostanów wykazuje obecnie słabszą jakość.