Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sławno zlokalizowane są trzy obszary chronionego krajobrazu.

 

„Koszaliński Pas Nadmorski”

„Koszaliński Pas Nadmorski”, ustanowiony Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17.11.1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Nr 9, poz. 49 z 1975 r.

Obszar obejmuje pas pradoliny nadmorskiej wraz z jeziorami przymorskimi (Jamno, Bukowo, Kopań), równinę polodowcową, poprzecinaną przymorskimi rzekami (Parsętą, Grabową, Wieprzą) oraz pasmo wzgórz morenowych, leżące na wschód od Koszalina. Położony jest w gminach: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Będzino, Mielno, Sianów, Manowo, Darłowo oraz w miastach: Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 36 229,00 ha.

Głównym zadaniem utworzonego obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, w szczególności pobrzeża Bałtyku, wraz z klifami, pasem wydm białych i szarych z typową dla nich roślinnością oraz największymi na obszarze przymorskim jeziorami.

 

Zasięg Nadleśnictwa Sławno na tle obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

 

„Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki”

Obszar ten utworzono Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu chronionego, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Słupskiego  Nr 9 z 1981 r.,  poz.  23,  podtrzymaną  Rozporządzeniem   Nr 5/05  Wojewody  Pomorskiego

z dnia 24.03.2005 r. (Dz. Woj. Pom. Nr 29 poz. 585).

Obszar ten został powiększony i obecnie znajduje się w zasięgu dwóch województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dla obszaru są: Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim oraz Obwieszczenie   Sejmiku   Województwa   Zachodniopomorskiego   z  dnia  31  marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Obszar     położony    jest    na    terenie      województw       pomorskiego      (2500 ha)

i zachodniopomorskiego (6189 ha). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 8689 ha.

 

 

 

 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki położony jest pomiędzy usteckim osiedlem Lędowo, a miejscowością Wicie położonego po wschodniej stronie jeziora Kopań. Osobliwością geograficzną, przyrodniczą i krajobrazową jest tu bezpośrednie sąsiedztwo morza i związany z tym urozmaicony świat roślinny od pionierskiej nadmorskiej roślinności wydmowej z chronionym mikołajkiem (Eryngium martinum), poprzez roślinność bagienną w okolicach Jeziora Modła, aż do zespołów leśnych, w tym głównie borów nadmorskich. Typowe dla tutejszego krajobrazu są dwa jeziora przymorskie: Modła i Wicko. Przy miejscowości Jarosławiec występuje na wybrzeżu morskim dwukilometrowy odcinek klifu morskiego o wysokości do 24 m. W pobliżu Jarosławca występują rozległe zarośla charakterystycznego dla wybrzeża morskiego rokitnika zwyczajnego oraz róży fałdolistnej.

W miejscowości Łącko znajduje się interesujący zespół zabytkowy - kościół z dzwonnicą otoczony sędziwymi lipami uznanymi za pomnik przyrody.

 

Zasięg Nadleśnictwa Sławno na tle obszaru chronionego krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki”

 

„Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic”

 

Obszar ten utworzono Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 9 poz. 23). Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dla obszaru są: Uchwała

Nr 1161/XLVII/10  Sejmiku  Województwa   Pomorskiego z  dnia 28  kwietnia 2010 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r., Nr 80, poz. 1455) oraz Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1637).

Obszar      położony     jest     na     terenie     województw     pomorskiego     (5600 ha)

i zachodniopomorskiego (1366 ha). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 6966 ha.

„Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic” obejmuje tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Występują tu malownicze przełomy i zakola w dolinie Wieprzy oraz rozległych kompleksów leśnych z lęgowiskami bielika, rybołowa, błotniaka stawowego, bąka i perkoza. Obszar charakteryzuje się wysoką lesistością, wynoszącą 76%. Obejmuje w swych granicach dwa duże jeziora wytopiskowe (Łętowskie i Obłęskie), stawy rybne, naturalne ,,oczka wodne" oraz różnorodne typy ekosystemu. Celem ochrony jest zachowanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego i utrzymanie równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

 

Zasięg Nadleśnictwa Sławno na tle obszaru chronionego krajobrazu

 „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic” (w zasięgu dwóch województw)